YLEINEN LAKISÄÄTEINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

1. YLEISTÄ

Tämän vastuuvapauslausekkeen (tästä lähtien ”Vastuuvapauslauseke”) ehdot koskevat kaikkia PariUraa Ry:n omistamia sivustoja kuten PariUraa.fi ja sammysatv.com, jonka rekisteröity toimisto sijaitsee Järvenpäässä, Suomessa.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa ja/tai sen tarjoamia tai sitä kautta saatavia tietoja sitoudut noudattamaan tämän Vastuuvapauslausekkeen ehtoja. Mikäli et noudata tässä esitettyjä ehtoja, verkkosivujen käyttö ei ole sallittua. Tiettyjä tuotteita ja palveluja koskevien ehtojen ja tämän Vastuuvapauslausekkeen välisessä konfliktitilanteessa, tuotteita ja palveluja koskevat ehdot ovat ensisijaisia.

2. TÄMÄN VERKKOSIVUN KÄYTTÖ

Tämän sivuston tarjoamia tai sitä kautta saatavia tietoja ei saa käyttää korvaamaan minkään muotoista neuvontaa. Tähän tietoon perustuvat päätökset tehdään omalla vastuulla.

Vaikka PariUraa pyrkii tarjoamaan paikkaansa pitävää, kokonaisvaltaista ja ajankohtaista tietoa, voivat jotkut tiedot olla virheellisiä tai vanhentuneita. Siksi PariUraa anna takuuta suorasti eikä epäsuorasti sille, että tämän verkkosivuston tarjoama tai sen kautta saatava tieto on paikkaansa pitävää, kokonaisvaltaista tai ajankohtaista. Näin ollen PariUraa ei ota vastuuvelvollisuutta tämän verkkosivuston tietojen täsmällisyydestä.

Tällä verkkosivustolla saatavilla oleva materiaali on “sellaista kuin se on” eikä sille anneta minkäänlaista takuuta suorasti eikä epäsuorasti. PariUraa kieltää kaikki takuusitoumukset, nimenomaisesti tai epäsuorasti. Tämä pitää sisällään, mutta ei rajoitu näihin, epäsuorat takuuehdot tai myyntikelpoisuuden, kelpoisuuden tiettyyn käyttötarkoitukseen sekä väärinkäytöt. Siihen sisältyvät myös kaikki suorat tai epäsuorat liiketoimintaan, käyttöön tai kaupankäyntiin liittyvät takuut.

PariUraa saa vaihtaa verkkosivuston tai mainittujen tuotteiden tietoja, milloin vain ilman erityistä ennakkoilmoitusta.

PariUraa hallinnoi ja ylläpitää tätä sivustoa Suomesta ja ei anna takuuta, että tämän sivuston tarjoamat tai sitä kautta saatavat tiedot ovat tarkoituksenmukaisia tai käytettävissä muissa maissa. Mikäli käytät verkkosivustoa muista maista, olet velvoitettu noudattamaan asiaa koskevia paikallisia lakeja.

PariUraa ei takaa tämä verkkosivuston virheetöntä tai keskeytymätöntä toimintaa.

Verkkosivuston käyttö niin, että se estää muiden internetin käyttäjien käyttöä, vaarantaa/uhkaa tämän verkkosivuston toimintaa ja/tai vaikuttaa tämän sivuston tarjoamiin tai sitä kautta saataviin tietoihin, ei ole sallittua.

3. IMMATERIAALIOIKEUS

PariUraa tai asianomainen omistaja, pidättää itsellään kaikki oikeudet (sisältäen tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit sekä kaikki muut henkisen omaisuuden oikeudet) koskien kaikkia tällä verkkosivustolla tai sen kautta saatavia tietoja (pitäen sisällään kaikki tekstit, kuvat ja logot). Tämän verkkosivun tietoja ei saa kopioida, ladata, julkaista, varastoida, levittää tai jäljentää missään muodossa ilman PariUraa:n tai asianomaisen haltijan kirjallista ennakkohyväksyntää. Voit kuitenkin tulostaa ja linkittää sivuston tietoja kolmannen osapuolen sivustolle ilman erillistä lupaa.

4. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TIEDOT, TUOTTEET JA PALVELUT

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää suosituksia kolmansien osapuolien tuotteisiin ja palveluihin tai linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Nämä linkit eivät pidä sisällään PariUraa:n hyväksyntää kyseisillä sivustoilla tai niiden kautta tarjottaville tuotteille tai palveluille.

PariUraa ei anna takuuta eikä ota mitään vastuuta näiden kolmansien osapuolien tarjoamien tai heidän verkkosivuiltaan löytyvien tietojen ja sisältöjen tarkkuudesta tai kattavuudesta.

PariUraa ei vastaa minkään toisen Sivustolle linkitetyn tai Sivustolle pääsyn mahdollistavan sivuston sisällöstä, saatavuudesta, käytöstä tai toiminnasta.

Linkin tämän verkkosivuston kotisivulle saa luoda, mutta PariUraa pidättää kaikki oikeudet poistaa linkitys oman harkintansa mukaisesti siinä tapauksessa, että linkki tuottaa vahinkoa PariUraa:lle itselleen (sisältäen imagon ja maineen menetykset). Syvälinkitys ja kehystys, joiden tavoitteena on estää sisällön tekijän tunnistaminen, ovat nimenomaisesti kielletty.

5. ONLINE-VIESTINTÄ

PariUraa:lle sähköpostitse lähettämäsi viestit eivät välttämättä ole salaisia. PARIURAA ei suosittele luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla. Lähettäessäsi viestejä PariUraa:lle sähköpostitse suostut ottamaan riskin, että niitä saatetaan siepata, käyttää väärin ja muuttaa kolmannen osapuolen toimesta.

6. YKSITYISYYSSUOJA

PariUraa on sitoutunut kunnioittamaan Käyttäjän yksityisyyttä ja turvallisuutta. Tutustu Tietosuojalausekkeeseemme saadaksesi asiasta lisää tietoa.

7.

8. VASTUUN RAJOITTAMINEN

PariUraa eikä yksikään sen agenteista, alihankkijoista tai sidosyrityksistä ole vastuussa suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, merkittävistä, rangaistavista tai esimerkinomaisista vahingoista, sisältäen muttei näihin rajoittuen, taloudelliset menetykset, voittomenetykset tai tuotekuvarikkomukset (myös silloin kun PariUraa:lle on ilmoitettu tästä mahdollisuudesta) johtuen missä tahansa muodossa, sisältäen muttei näihin rajoittuen (i) kaikki viat, virukset tai muut laitteista tai muista tälle verkkosivustolle pääsyyn tai sen käyttöön liittyvistä ohjelmista aiheutuvat virhetoiminnot, (ii) tämän verkkosivun sisältämät tai sen kautta saatavat tiedot; käytön tai käytön toimimattomuuden, tämän sivuston materiaalit; (iii) PariUraa:lle tai sivuston käyttäjälle välitettyjen tietojen sieppauksen, muuttamisen tai väärinkäytön, (iv) tämän verkkosivuston toimivuuden tai toimimattomuuden, (v) tämän verkkosivuston väärinkäytön, (vi) tietojen häviämisen, (vii) tällä sivustolla tarjottavien ohjelmien lataamisen tai käytön, tai (viii) kolmansien osapuolien tämän verkkosivuston käyttöön liittyvät vaatimukset.

Vastuun sulkeminen ulkopuolelle tehdään siis PariUraa:n edustajien, johtajien, työntekijöiden ja sidosyritysten etua ajatellen.

9. EROTETTAVUUS

Lausekkeiden otsikot tässä yhteydessä tähtäävät vain miellyttävään esitystapaan, eikä niillä ole vaikutusta näiden ehtojen tulkintaan.

Mikäli jotakin lauseketta tai lausekkeen osaa pidetään pätemättömänä koska se rikkoo sovellettavaa lainsäädäntöä, kaikki kyseisen lausekkeen muut ehdot tai lausekkeen osat säilyvät täysin voimassa.

10. SOVELLETTAVA LAKI

Tämän verkkosivustoon ja sen Vastuuvapauslausekkeeseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tästä Vastuuvapauslausekkeesta johtuvat tai siihen liittyvät kiistatapaukset toimitetaan Suomen ja Uudenmaan tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan käsiteltäviksi.

Kaikissa tapauksissa, joita tässä ei ole nimenomaisesti säädetty, sovelletaan Suomen säännösten mukaista lakia.

11. MUUTOKSET

PariUraa pidättää kaikki oikeudet tällä verkkosivustolla olevien tai sitä kautta saatavien tietojen muutoksiin, sisältäen tämän Vastuuvapauslausekkeen ehdot, milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. On suositeltavaa aika ajoin muutosten varalta tarkastella tämän verkkosivuston tai sitä kautta saatavia tietoja, pitäen sisällään tämän Vastuuvapauslausekkeen ehdot.

TIETOSUOJALAUSEKE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on PariUraa Ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.7.2021Viimeisin muutos 11.7.2021.

1. Rekisterinpitäjä

PariUraa Ry Järvenpää Suomi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heikki Hautala heikki.hautala@pariuraa.fi +358407152000

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri tms.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus verkkosivun käyttöön ja siellä olevien kirjoitusten omistusoikeus on PariUraa Ry:llä. Rekisteröitymässä sivustolle, hyväksyt tämän.
– Sivustolle kirjautuminen ja kirjoittaminen merkitsee henkilön suostumusta näihin ehtoihin.
– Suomen lakiin kirjattu
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito Jäseniin, asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Jos rekisteröityjen ryhmiä on useita (esim. asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri), listaa ne sekä niiden tietosisältö pääpiirteissään.

Tiedot tallennetaan niin pitkäksi aikaa, kun jäsen on rekisteröityneenä sivulle.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen tai asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen.

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi.

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/ Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.